top of page

Az Anima Stúdió képviselője Péli Anita (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.animajogastudio.com (a továbbiakban: Weboldal)  üzemeltetője ezúton teszem közzé a weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. 

1. Alapelvek

 • A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezelem.

 • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.

 • Az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

 • Minden intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlöm vagy helyesbítem.

 • Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 • Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelem.

 • Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Google Plus, Facebook, Pinterest, Linkedin) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld Felhasználó számítógépének merevlemezére, és Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

 • Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

 • Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (pl. Google, Facebook, üzleti partnerek) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók cookie-k segítségével tárolják, hogy Felhasználó korábban már látogatást tett Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak, de személyazonosításra alkalmatlan módon).

 • A Google a cookie-k használatának letilthatóságát a Hirdetésbeállításokban (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) teszi lehetővé. Felhasználó külső szolgáltatók cookie-jait  a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán tilthatják le.

 • A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal

2. Info

 

3. Tárhely Szolgáltató:

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Wix.com Ltd. 

Székhely: PO box 40190 San Francisco, CA 94140 USA 

Elérhetőség: support@wix.com,

weboldala: www.wix.com

 

4. Az adatkezelés célja

 • Az adatkezelés célja a regisztrációhoz, kapcsolati űrlapokhoz, illetve a hírlevél küldéshez szükséges adatok felvétele és kezelése.

 • Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a honlap bizonyos funkcióinak használatát regisztrációhoz/bejelentkezéshez kösse. A regisztráció/bejelentkezés sikeres lefolytatásához a felhasználónak az e-mail címét, felhasználó nevét és jelszavát kell megadnia. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció/bejelentkezés sikeres lefolytatásához szükséges adatok terjedelmét saját döntése alapján, bármikor, a fentiektől eltérően határozza meg. A megadott e-mail címet, felhasználó nevet és jelszót az Adatkezelő titkosan kezeli, az adatokat kizárólag minőségbiztosítási és statisztikai célokra használja fel. Az adatokat más célra nem használja fel, nem értékesíti és harmadik személyeknek sem ingyenesen sem visszterhesen, semmilyen körülmények között nem adja át.

 • A felhasználónak neve és e-mail címe megadásával, az Adatkezelő honlapján lehetősége van feliratkozni a cég hírlevelére, illetve felvenni a kapcsolatot a cég ügyfélszolgálatával. A feliratkozott felhasználók részére az Adatkezelő rendszeres időközönként hírlevelet küld a megadott e-mail címre. A hírlevél tartalmát kizárólag Az Adatkezelő határozza meg, így a hírlevél tartalmának befolyásolására a feliratkozott felhasználóknak lehetőségük nincs. A Hírlevélre történő feliratkozás nem jogosítja a felhasználót a hírlevél átvételére, annak kiküldése kizárólag az Adatkezelő döntése szerint alakul. A felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat, így a jövőben nem fogja megkapni azt. A regisztráció során a felhasználó által megadott e-mail címre az Adatkezelő a hírlevélre történő feliratkozás nélkül nem küld hírlevelet. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a hírlevél funkció elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

 • Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a honlapjának üzemeltetéséhez ún. cookie-kat [sütiket] használjon. A cookie-k [sütik] apró információs csomagok, amelyek automatikusan rögzítésre kerülnek a felhasználó számítógépén. A honlap így képes személyre szabott használatot nyújtani a felhasználónak, információkat gyűjteni a használatra vonatkozóan és arra is lehetőség nyílik, hogy ne kelljen minden alkalommal bejelentkezni a honlap megnyitásakor. A felhasználónak az általa alkalmazott böngésző beállításain keresztül nyílik lehetősége a cookie-k [sütik] használatának engedélyezésére vagy tiltására.

 

5. Az adatkezelés időtartama

 • Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

 • Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

 • Az Érintett adatainak kezelésének megszüntethető az Adatkezelő ügyfélszolgálatának felkerésével.

 • Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül törli az adatot.

 • A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Adatbiztonság 

 • Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok – különös tekintettel az  Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének rendelkezéseire – érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelésre kizárólag az Adatkezelő székhelyén kerül sor.

 • Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által a honlapján tett látogatás során meghatározott adatokat gyűjtsön a JavaScript vagy egyéb technológiai eszköz segítségével az alábbi adatokra kiterjedően: adatfájl-kérés szerverhez; a használt böngésző gyártmánya, típusa, nyelve, verziója; a használt operációs rendszer; az alkalmazott felbontás; egyéb telepített bővítmények észlelése [JavaScript, Flash Player, stb.]; cookie-k [sütik]; kattintások a honlapon; belépés és adatkérések kelte.

 • Az Adatkezelő a fentiek szerint gyűjtött adatokat kizárólag minőségbiztosítási és statisztikai célokra, valamint a honlapjának javítása céljából használja fel.

 • Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

7. Tájékoztatás kérése, adatok helyesbítése, törlése, zárolása

 • Az Érintett:

 1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

 2. kérheti személyes adatainak helyesbítését;

 3. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

 4. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

 • Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 5 (öt) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

 • A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

 • A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a kezelése jogellenes;

 2. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 4. az adatkezelés célja megszűnt;

 5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 6. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

 

7. Jogorvoslat

 • Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 5 (öt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

 • Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 1. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 2. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 3. Honlap: www.naih.hu

 4. Telefon: +36 (1) 391-1400

 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 6. Egyoldalú módosítás lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen verzió száma: 2023.03.01.

bottom of page